امیرحسن چهلتن

اخبار و رویدادها

 • امیرحسن چهلتن
  مجله تجربه
  مجله تجربه

  چرا امیرحسن چهلتن را باید تحسین کرد؟

  اما چهلتن راه دیگری در پیش گرفت، در این سالها صدای او بیش از آنکه در ایران شنیده شود در آلمان شنیده شد.سانسور نه تنها از نویسندگی خلعش نکرد که تبدیلش کرد به نویسنده ای حرفه ای، نویسنده ای آزاد که انگار تازه متولد شده باشد و این چیزی بود که  از آن به عنوان آرزوی چندین ساله اش یاد کرده بود و خواسته بود باشد؛ نویسنده ای تمام وقت.

   
 • روزنامه شرق
  روزنامه شرق

  بالزاک ایرانی

  امیرحسن چهل‌تن، با رمان «محفل عاشقان ادب» جایزه بین‌المللی خانه‌ فرهنگ‌های جهان در برلین را از آن خود کرد و این خبر شیرینی است برای ما، در این روزهای تلخی منتشر در سرزمین ما و در همه جای دنیا.

   
 • روزنامه شرق
  روزنامه شرق

  گوشه های پنهان تاریخ

  امیرحسن چهل‌تن از نویسندگانِ مطرحی است که در طولِ چهل و شش سال نویسندگی رمان‌های درخوری نوشته است که در ادبیاتِ ما ماندگارند. او در تابستان سالِ 1353 داستان کوتاه «صیغه» را نوشت که دو سه سال بعد منتشر شد. «دخیل بر پنجره فولاد»، عنوانِ کتابِ بعدی او است شامل چند داستان کوتاه که با داستان نخستِ او تفاوتِ چشمگیری در شیوه داستان‌نویسی دارد و خودش دلیلِ این تفاوت عمده را جهش فکری می‌داند که با ورودش به فضای دانشگاه اتفاق افتاد.

   

جراید

گفتگو و مقالات

ﭼﻨﺪي ﭘﯿﺶ ده ﮐﺘﺎبِ اﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﭼﻬﻞﺗﻦ در ﯾﮏ ﻗﺎب در اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﭼﻬﻞﺗﻦ از اﯾﻦ از ﭘﯿﺶ ﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم رﻣﺎن، ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻼوه اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪاي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﺮاي ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﭼﻬﻞﺗﻦ درﺑﺎره داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه او .ﭼﻬﻞﺗﻦ داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪي ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.

روزنامه شرق
13 آبان 1398

از چهلتن ۷ کتاب به زبان آلمانی منتشر شده، اما این موفقیت بزرگ نویسنده به بهای از دست رفتن مخاطبان ایرانی او به دست آمده است. او به تازگی با رئیس جمهوری آلمان دیدار کرده است. سفر چهلتن به آلمان فرصتی بود برای گفتگو با او.

دویچه وله فارسی
20 اسفند 1397

گفت و گو با امیرحسن چهلتن به مناسبت تجدید چاپ سپیده دم ایرانی

روزنامه شرق
14 آذر 1397

از نوشتن راضی‌ام، اما از اینکه در وضعیت غیر عادی و غیر طبیعی نویسندگی می‌کنم، چندان رضایت ندارم.

روزنامه ایران
09 مهر 1397

میزگردی پیرامون شهریور 20 و تبعات آن تا اکنون
عنایت سمیعی، بهمن بازرگانی، امیرحسن چهلتن، کیهان خانجانی

مجله سینما و ادبیات
13 شهریور 1397

کتاب ها