دبیرخانه محترم کتاب سال

در روزهای اخیر رسانه های بسیاری گزارش داده اند که رمان من،"سپیده دم ایرانی"، از جانب آن دبیرخانه نامزد دریافت جایزه کتاب سال اعلام شده است؛ شما احتمالا میدانید رفتار بانی این مسابقه، وزارتخانه ارشاد، در سه دهه اخیر همواره مورد اعتراضم بوده است چون مغایر اصولی ست که بر اساس آن تربیت شده ام و به آن اعتقاد دارم.
باعث تاسف فوق العاده من است که اعلام کنم تا زمانی که حتی یک کتاب برای دریافت مجوز معطل یا از حق انتشار محروم مانده باشد، خود را اخلاقا مجاز به شرکت در این رقابت نمی دانم.
از سر لطف مرا از این نامزدی معاف بدارید.

بااحترام- امیرحسن چهل تن
" نویسنده "
12/11/85

 
رونوشت: ایسنا،مهر، اعتماد،کارگزاران، روزنامه الکترونیکی روز، اعتماد ملی، آفتاب یزد، آینده نو